Virginia GOP files lawsuit to remove Democratic gubernatorial nominee Terry McAuliffe from the November ballot

Virginia GOP files lawsuit to remove Democratic gubernatorial nominee Terry McAuliffe from the November ballot

McAuliffe’s campaign slammed the lawsuit as a “desperate” ploy to help GOP gubernatorial nominee Glenn Youngkin, a former private equity executive.
Read More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *